Informacja dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. 1.Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastę(Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
 2. 2.Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie ( Dz.U. z 2012 r. poz. 954)

 

 

OSOBA USAMODZIELNIANA:

 

To osoba, opuszczająca po osiągnięciu pełnoletniości pieczę zastępczą, w przypadku gdy umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Zostaje ona objęta pomocą mającą na celu podjęcie przez nią samodzielnego, dojrzałego życia w integracji ze środowiskiem – rozpoczyna długotrwały proces wychowawczy określany jako usamodzielnienie.

 

OPIEKUN USAMODZIELNIENIA:

            Osoba usamodzielniana, na co najmniej dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności zobowiązana jest wskazać opiekuna usamodzielnienia poprzez podanie jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres kontaktowy oraz przedłożenie pisemnej zgody na bycie opiekunem usamodzielnienia.

            Opiekunem usamodzielnienia może być rodzic zastępczy, krewny, starsze rodzeństwo, wychowawca,  pracownik socjalny, nauczyciel lub inna osoba wskazana przez wychowanka. Jej zadaniem jest wspieranie osoby usamodzielnianej w procesie usamodzielnienia.

 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENA:

 

Indywidualny program usamodzielnienia osoba usamodzielniana przygotowuje we współpracy z opiekunem usamodzielnienia i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi PCPR w powiecie, w którym wychowanek mieszkał przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. IPU jest rodzajem kontraktu socjalnego z osobą usamodzielnianą, będący podstawą do przyznania świadczeń pieniężnych, który zawiera przede wszystkim zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia oraz sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, warunków mieszkaniowych oraz podjęciu zatrudnienia.

 

  RODZAJE PRZYSŁUGUJĄCEJ  POMOCY NA USAMODZIELNIENIE

 

 1. 1.Przyznaje się pomoc na:
 • pomoc na usamodzielnienie,
 • pomoc na kontynuowanie nauki,
 • pomoc na zagospodarowanie,

 

 1. 2.udziela się pomocy w uzyskaniu:
 • odpowiednich warunków mieszkaniowych (w tym w mieszkaniu chronionym),
 • zatrudnienia.

 

            Powyższa pomoc przyznawana jest osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

ü  3 lat – w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną;

ü  1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Pomoc na usamodzielnienie:

 • jest świadczeniem jednorazowym, wypłacanym po zakończeniu nauki
 • można przyznać, gdy miesięczny dochód osoby usamodzielnianej nie przekracza kwoty 1 200 zł.
 • w uzasadnionych przypadkach można przyznać, gdy dochód przekracza kwotę 1 200 zł biorąc pod uwagę indywidualna sytuacje mieszkaniowa, dochodową , majątkową lub osobistą
 • wysokość świadczenie zależna jest od rodzaju pieczy zastępczej w jakiej przebywał wychowanek oraz od okresu pobytu w pieczy
 • wynosi nie mniej niż 3 300 zł w przypadku wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną – jeżeli przebywał w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat,
 • w przypadku wychowanków opuszczających rodzinę zastępcza niezawodową  lub zawodową, rodzinny dom dziecka bądź placówkę opiekuńczo – wychowawczą:

ü  nie mniej niż 1 650 zł – jeżeli przebywał w pieczy przez okres poniżej 2 lat, nie krócej niż przez okres roku

ü  nie mniej niż 3 300 zł – jeżeli przebywał w okresie od 2 do 3 lat

ü  nie mniej niż 6 600 zł – j4eżeli prz3bywał w pieczy zastępczje przez okres powyżej 3 lat

Pomoc na kontynuowanie nauki:

 • wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie
  • osoba usamodzielniana obowiązana jest przedłożyć, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki

 

Pomoc na zagospodarowanie:

 • można przyznać, gdy miesięczny dochód osoby usamodzielnianej nie przekracza kwoty 1 200 zł.
 • w uzasadnionych przypadkach można przyznać, gdy dochód przekracza kwotę 1 200 zł biorąc pod uwagę indywidualna sytuacje mieszkaniowa, dochodową , majątkową lub osobistą
 • jest wypłacana jednorazowo
 • wynosi nie mniej niż 1 500 zł
 • wynosi nie mniej niż 3 000 zł w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • może być przyznana w formie rzeczowej: np. na zakup niezbędnych urządzeń domowych, pomocy naukowych, sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów do przeprowadzenie remontu mieszkania

 

 

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

 

 • Wychowanek po uzyskaniu pełnoletności może złożyć wniosek o przydział lokalu kwaterunkowego z zasobów mieszkaniowych miasta lub gminy w miejscu osiedlenia się.
 • Do czasu uzyskania mieszkania usamodzielniany wychowanek może zamieszkać przez określony czas w mieszkaniu chronionym. Wówczas ma obowiązek ponoszenia częściowych kosztów jego utrzymania w zależności od swoich dochodów.
 • Osoba usamodzielniana może ubiegać się również o całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju.

 

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

 

Ten rodzaj pomocy polega na wspieraniu wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z możliwościami i dążeniami ujętego w IPU. To także zachęcanie do udziału w szkoleniach aktywizujących, kursach, grupach wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków.

 

 

logo UE

Biuletyn Informacji Publicznej

bip arch

esp

eures

samorzad woj pom

powiat bytowski

pfron

Adres:
PCPR Bytów
ul. Miła 26
77-100 Bytów
 
tel./fax:
(59) 822 80-68
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dni i godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00

Aktualnie online

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.