Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Istotne zmiany dotyczące ważności orzeczeń

Zgodnie z nowym przepisem, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ustawy covidowej utraci moc obowiązującą, utrata ważności orzeczeń będzie następowała etapowo.

Punkt I - orzeczenie, którego okres ważności:

  1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna: art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852)

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane powyżej:

  1. karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym, zachowują ważność na okresy wskazane w punkcie I, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia,
  2. karty parkingowe wydane placówkom, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

Podstawa prawna: art. 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852); art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz.988 z późn. zm.)

 

Podany przepis będzie obowiązywał od 6 sierpnia 2023 roku.