Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Program wspierający mobilność osób z niepełnosprawnością z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

 

Informujemy, że 21 września 2022 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, pod nazwą Mobilność osób z niepełnosprawnością.

 

Cel programu:

Program ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie:

Udzielimy pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Chodzi tu o samochody osobowe dostosowane do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego.

 

Do kogo skierowany jest Program:

Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

 

Od kiedy można składać wnioski:

Pierwsza tura naboru wniosków rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

Program realizować będziemy w latach 2022-2025.

 

W najbliższym czasie opracujemy i udostępnimy Państwu szczegółowe zasady realizacji Programu. Przed uruchomieniem naboru wniosków udostępnimy również specjalny system informatyczny. Dzięki niemu będą Państwo mogli w prosty i przyjazny sposób złożyć wniosek.

 

Wnioski o dofinansowanie będziemy rejestrować wyłącznie w formie elektronicznej:

 1. przez teletransmisję danych;
 2. w Oddziale PFRON - przy pomocy pracownika Oddziału.

Żeby złożyć wniosek osoba wnioskująca będzie go musiała podpisać kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.

 

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Samochody osobowe dofinansujemy (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:

1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:

 1. do kwoty 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu,
 2. nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
 3. nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%
 4. nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;


2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażerem:

 1. do kwoty 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu,
 2. nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
 3. nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,
 4. nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

 

Sposób składania i rozpatrywania wniosków

 

 1. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej:
   1. przez teletransmisję danych;
   2. w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Oddziału.
 2. System składania wniosków spełnia kryteria dostępności zgodnie ze standardami WCAG 2.1 i w szczególności umożliwia samodzielne wypełnienie całości wniosku dla osób korzystających z technologii wspomagających.
 3. Wnioski nieprawidłowo wypełnione lub nie posiadające wymaganych zgód i oświadczeń nie będą przyjęte przez system.
 4. Potwierdzeniem złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku jest wysłanie przez system potwierdzenia przyjęcia wniosku na wskazany we wniosku adres e-mail.
 5. W celu złożenia wniosku wnioskodawca musi dysponować kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym.
 6. Wniosek obejmuje w szczególności:
  1. wybór rodzaju dofinansowania: dofinansowanie  zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera;
  2. przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego;
  3. odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  4. oświadczenie o tym, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku;
  5. w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – potwierdzenie, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B;
  6. oświadczenie, że wnioskodawca nie dokona zbycia dostosowanego samochodu osobowego dofinansowanego ze środków Programu przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz, że będzie go używał zgodnie z celem Programu. Wzór oświadczenia stanowi integralną część wniosku.
 7. Oddział PFRON informuje wnioskodawcę, w formie elektronicznej, o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 8. Wraz z decyzją pozytywną Oddział PFRON przekazuje drogą elektroniczną przygotowany do podpisu dokument umowy na dofinansowanie.
 9. Podpisanie umowy na dofinansowanie może mieć miejsce w postaci umowy zawartej na odległość, podpisanej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub może zostać dokonane w formie papierowej w siedzibie Oddziału PFRON. O wyborze sposobu podpisania umowy decyduje wnioskodawca, o czym informuje Oddział PFRON drogą elektroniczną.
 10. Umowa na dofinansowanie ważna jest 9 miesięcy od daty podpisania, nie dłużej jednak niż do końca trwania Programu.
 11. W zależności od wybranej płatności, zgodnie z par. 9 ust. 13 Programu, wnioskodawca przedstawia fakturę końcową wraz z protokołem odbioru samochodu w przypadku realizowania dofinansowania zgodnie z par. 9 ust. 13 pkt 1 Programu lub fakturę częściową zgodnie z par. 9 ust. 13 pkt 2 Programu wraz z umową sprzedaży.
 12. Po przedstawieniu faktury częściowej, w ciągu 10 dni, realizator wypłaca na rachunek bankowy podmiotu realizującego umowę sprzedaży kwotę określoną w par. 9 ust. 13 pkt 2 Programu.
 13. Fakturę końcową wnioskodawca przedstawia wraz z protokołem odbioru samochodu.
 14. Po przedstawieniu faktury końcowej, w ciągu 10 dni, realizator wypłaca na rachunek bankowy podmiotu realizującego umowę sprzedaży kwotę określoną w par. 9 ust. 13 pkt 1 lub w par. 9 ust. 13 pkt 2 Programu.

 

Z programem „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób
z niepełnosprawnością można zapoznać się TUTAJ

 

Dane kontaktowe do Pomorskiego Oddziału PFRON

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/pomorski-odzial/