Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Realizacja projektu „Razem w drodze Q przyszłości”

 

Realizacja projektu „Razem w drodze Q przyszłości”

          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w okresie od 1 kwietnia 2018r. realizować będzie projekt „Razem w drodze Q przyszłości” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

Realizacja projektu podzielona będzie na 3 edycje, każda edycja po 11 miesięcy.

 

Okres realizacji projektu:

I edycja: od 01.04.2018r. do 28.02.2019r.

II edycja: od 01.03.2019r. do 31.01.2020r.

III edycja od 01.02.2020r. do 31.12.2020r.

Grupa docelowa:

Projekt „Razem w drodze Q przyszłości” skierowany jest do 135 osób w tym: 45 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz do 90 osób objętych pieczą zastępczą. 

Cel główny projektu:

Cel główny projektu zakłada poprawę funkcjonowania i jakości życia 90 osób przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Bytowskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie kompetencji 45 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Działania realizowane w ramach projektu:

 

 1. I. Doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą - Akademia

dobrego rodzica:

 1. 1. Zajęcia i szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji i umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
 2. 2. Superwizja.
 3. 3. Integracja społeczna BO, w tym wyjazd integracyjno - edukacyjny.
 4. 4. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne.
 5. 5. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu na szkolenia, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
 1. II. Wspieranie osób przebywających  w  pieczy  zastępczej  przygotowujących  się  do

usamodzielnienia - Akademia Q dorosłości:

 1. 1. Doradztwo i aktywizacja zawodowa.
 2. 2. Szkolenia, kursy i zajęcia mające na celu nadanie lub podniesienie kwalifikacji osób usamodzielniających np. prawo jazdy, kursy zawodowe, kursy językowe.
 3. 3. Integracja społeczna: obóz terapeutyczno – sportowy, spotkanie integracyjne.
 4. 4. Zajęcia wspomagające rozwój.
 5. 5. Asystent usamodzielnienia.
 6. 6. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu na zajęcia.

III. Wsparcie osób objętych pieczą zastępczą - Akademia szczęśliwego dziecka:

 

 1. 1. Szkolenia, zajęcia i warsztaty dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. 2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne np. logopeda.
 3. 3. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Realizacji Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, ul. Miła 26, 77- 100 Bytów, tel. 059 822 80 68.