Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

,,Pełni Mocy Bez Przemocy"

Projekt "Pełni Mocy bez Przemocy"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie realizuje Projekt „Pełni Mocy Bez Przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wpieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu sytemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  oraz budżetu Powiatu Bytowskiego.

Głównym celem projektu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, czym jest przemoc i jakie konsekwencje niesie za sobą. Ponadto ważna jest świadomość, że przemoc to nie zawsze akty fizyczne, ale także słowne i występujące coraz częściej w środkach masowego  przekazu hejty.


W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 

 1. Wyjazd integracyjny do parku linowego dla uczestników projektu,(działanie realizowane w okresie wrzesień-październik 2023r.) Wyjazd ma na celu integracje uczestników, a także poznanie nowych form spędzania czasu.

 

 1. Szkolenie dla dzieci i młodzieży: „CYBERZABURZENIA- zjawisko, wsparcie
  i terapia”
  (działanie realizowane w okresie wrzesień-październik 2023r).Celem szkolenia będzie przekazanie słuchaczom zagrożeń jakie niosą środki masowego przekazu oraz portale społecznościowe. Przedstawione zostaną metody radzenia sobie w sytuacjach stosowania przemocy, hejtu.

 

 1. Konkurs plastyczny pt: „Pełni Mocy bez Przemocy” (działanie realizowane
  w okresie październik- listopad 2023r).Celem konkursu będzie ukazanie życia
  w rodzinie bez użycia przemocy.
  Nagrodzone prace konkursowe zostaną wykorzystane do utworzenia ulotek, które zostaną rozpowszechnione w szkołach
  z terenu powiatu bytowskiego. Praca która zajmie I miejsce zostanie wykorzystana do utworzenia plakatu informacyjnego, dotyczącego przeciwdziałania przemocy.

 

 1. Konsultacje indywidualne z psychologiem prowadzone w tutejszym Centrum przez psychologa (działanie realizowane w okresie lipiec-grudzień 2023r). Konsultacje będą miały na celu zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych
  i środowiskowych przez uczestników projektu, propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

 1. Spotkanie z funkcjonariuszem policji (działanie realizowane w okresie wrzesień-listopad 2023r), pogadanka na temat przemocy w rodzinie, praw dziecka. Celem spotkań będzie przekazanie wiedzy nt. przemocy i agresji. Podczas spotkań zostaną wyjaśnione zagadnienia czym jest przemoc domowa, rówieśnicza oraz cyberprzemoc.

 

 1. Trening umiejętności społecznych (działanie realizowane w okresie październik-listopad 2023r), zajęcia są okazją dla dzieci, aby mogły one  kształtować umiejętności współpracy w grupie, nauki komunikacji i rozwiązywania konfliktów, ponadto pozwalają radzić sobie z emocjami. Podczas zajęć dzieci otrzymają wiele informacji zwrotnych i wsparcie od prowadzących, jak i pozostałych osób w grupie.

 

 1. Kurs samoobrony (działanie realizowane w okresie sierpień-wrzesień 2023r), którego głównym celem jest trening radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych przez wcześniejsze rozpoznawanie oraz unikanie takich sytuacji.

 

 1. Warsztaty artystyczno-twórcze dla dzieci w wieku 6-13 lat (działanie realizowane
  w okresie wrzesień-październik 2023r), podczas spotkań dzieci będą miały okazję przygotować bogate i kreatywnie prace, rękodzieła, będą miały możliwość wyrażenia własnego zdania, zdecydowania o formie przygotowanej pracy. Dzięki aktywnej
  i twórczej pracy w grupie, poznają inną formę spędzania czasu wolnego, nauczą się szacunku do drugiego człowieka, poszanowania jego zdania, stosowania się do zasad panujących w najbliższym otoczeniu.

 

 1. Wyjście do kina dla dzieci i młodzieży (działanie realizowane w okresie listopad 2023r), zorganizowane zostanie wyjście do kina dla dzieci i młodzieży, które będzie miało na celu kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, a także kształtowania wrażliwości poprzez udział w sztuce filmowej. Dzieci i młodzież poprzez wspólne wyjście będą miały okazję wzmacniania więzi koleżeńskich.

 

Osoba do kontaktu

Emilia Dykier  tel. 59 822 80 68 wew. 28, e-mail: e.dykier@pcprbytow.pl