Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16-go roku życia)

Orzeczenie o niepełnosprawności  mogą  otrzymać osoby, które nie ukończyły 16-go roku życia. Orzeczenie to nie określa stopnia niepełnosprawności.

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16-go roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:

  •  ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną;
  •  przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy;
  •  wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Uwaga: Wszystkie wymienione powyżej przesłanki muszą wystąpić łącznie.

 

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16-go roku życia. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania dziecka. 


W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby poniżej 16-go roku życia wymagane jest:

  1. Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka
  2. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wystawionego przez lekarza leczącego  (na obowiązującym druku, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia)
  3. Dołączenie dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu dziecka, tj. kart informacyjnych z pobytów w szpitalu, badań specjalistycznych, np. wynik badania psychologicznego, konsultacji specjalistycznych, wyników opisowych badań, tj. RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, wyników badań laboratoryjnych, kartotek oraz innych posiadanych dokumentów mających wpływ na ustalenie niepełnosprawności dziecka (oryginały i kserokopie w celu uwierzytelnienia)

Odwołanie

Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie.


Wnioski można składać osobiście w siedzibie Zespołu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w pokoju nr 7 lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Miła 26
77 - 100 Bytów 
DRUKI DO POBRANIA: 

wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.doc

wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.pdf

Zaświadczenie lekarskie.doc