Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Wsparcie dla pełnoletnich wychowanków

Pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej może ubiegać się o:

  1. przyznanie pomocy na:

- usamodzielnienie,

- kontynuowanie nauki,

- zagospodarowanie,

  1. udzielenie pomocy w uzyskaniu:

- odpowiednich warunków mieszkaniowych,

- zatrudnienia,

  1. uzyskanie pomocy prawnej i psychologicznej.

Warunkiem podstawowym przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie jest osiągnięcie pełnoletności przez wychowanka w pieczy zastępczej, w której został umieszczony na podstawie postanowienia sądu.

Ponadto zobowiązany jest do wskazania opiekuna usamodzielnienia, przedłożenia indywidualnego programu usamodzielnienia zatwierdzonego przez dyrektora PCPR, zobowiązanie się na piśmie do realizacji tego programu.         

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie, osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie za pośrednictwem kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powiatu właściwego ze względu  na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

W/w pomoc przyznawana jest osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy przez okres co najmniej:

- 3 lat w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,

- roku, w przypadku osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą.


Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie przysługuje wychowankowi, którego dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. W uzasadnionych przypadkach można przyznać pomoc finansową po przekroczeniu powyższej kwoty biorąc pod uwagę jego sytuację mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu podzieloną przez liczbę tych osób uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia należy złożyć do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej po opuszczeniu pieczy zastępczej.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana w formie decyzji administracyjnej. W przypadku, jeżeli stwierdzi się, że wychowanek marnotrawi przyznane świadczenia, nie realizuje programu usamodzielnienia decyzję o przyznaniu pomocy można zmienić lub uchylić.

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się jeżeli wychowanek uczy się w szkole, uczelni, zakładzie kształcenia nauczycieli, na kursach, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia.

Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 595 zł miesięcznie.

Pomoc na kontynuowanie nauki jest przyznawana na czas nauki do czasu jej ukończenia, nie dłużej niż do ukończenia przez wychowanka 25 roku życia. Jest przyznawana na czas trwania roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Jeżeli osoba po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta na studia wyższe, bądź po ukończeniu studiów pierwszego stopnia została przyjęta w tym sam roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje za miesiąc wrzesień.

Jeżeli osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć szkolnych lub nie realizuje indywidualnego  programu usamodzielnienia pomoc można zawiesić z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej.

 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie:

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie jest świadczeniem jednorazowym, wypłacanym po zakończeniu nauki (w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wypłacana w okresie kontynuowania nauki) w całości lub ratach, nie później niż do ukończenia 26 roku życia.           
Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od rodzaju pieczy zastępczej w jakiej przebywał wychowanek oraz od okresu pobytu w pieczy.

W przypadku wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 3 921  zł, jeżeli przebywa w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat.

Wysokość świadczenia w przypadku wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą wynosi:

  1. w przypadku pobytu w pieczy zastępczej poniżej 2 lat, jednak nie krócej niż 1 rok - w wysokości nie mniejszej niż 1 961 zł.
  2. w przypadku pobytu w pieczy zastępczej od 2 do 3 lat - w wysokości nie mniejszej niż 3 921 zł.
  3. W przypadku pobytu w pieczy zastępczej powyżej 3 lat - w wysokości nie mniejszej niż 7 839 zł.

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie:

O przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana powinna ubiegać się w powiecie, w którym zamierza się osiedlić po opuszczeniu pieczy zastępczej. Ta forma pomocy jest wypłacana jednorazowo, w wysokości nie mniejszej niż 1 782 zł (osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, otrzyma pomoc w wysokości nie mniejszej niż 3 563 zł) lub w formie rzeczowej.

Przyznaną pomoc można przeznaczyć np. na zakup:           
- niezbędnych urządzeń domowych,

- pomocy naukowych (książki, komputer),

- sprzętu rehabilitacyjnego,

-materiałów do przeprowadzenia remontu mieszkania.

 

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych:

Osobom pełnoletnim, opuszczającym pieczę zastępczą, udziela się również pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomocy w podjęciu zatrudnienia. Pomocy tej udziela starosta powiatu na terenie którego osiedliła się osoba usamodzielniana.

Wychowanek, po uzyskaniu pełnoletności, może złożyć wniosek o przydział lokalu kwaterunkowego z zasobów mieszkaniowych miasta lub gminy w miejscu osiedlenia się. Do czasu uzyskania mieszkania usamodzielniany wychowanek może zamieszkać przez określony czas w mieszkaniu chronionym. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala dyrektor PCPR w Bytowie lub upoważniony pracownik, w uzgodnieniu z osobą kierowaną, biorąc pod uwagę przyznany jej zakres usług.

Osoba kierowana uiszcza odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym zgodnie z wydaną decyzją administracyjną. Zadłużenie za pobyt w mieszkaniu chronionym podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia:

Ten rodzaj pomocy polega na wspieraniu wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z możliwościami i dążeniami ujętego w IPU. To także zachęcanie do udziału w szkoleniach aktywizujących, kursach, realizowanych projektach.

 

Odmowa udzielenia pomocy:

Pomocy finansowej na usamodzielnienie można odmówić w przypadku, gdy:

- istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc będzie wykorzystana niezgodnie z celem na jaki została przyznana,

- wychowanek przed osiągnięciem pełnoletności samowolnie opuścił pieczę zastępczą,

- wychowanek porzucił naukę w szkole umożliwiającej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia,

- stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika,

- wychowanek porzucił pracę bez uzasadnionej przyczyny i uchyla się od proponowanego ponownego zatrudnienia,

- został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwa skarbowe.

 

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących usamodzielnienia udzielają pracownicy działu Pieczy Zastępczej i Realizacji Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie.