Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne są to wyroby medyczne, przedmioty służące do leczenia i rehabilitacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów ruchu (np. protezy kończyn, ortezy, gorsety, obuwie ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki inwalidzkie).

Środki pomocnicze to przedmioty wspomagające funkcjonowanie różnego rodzaju narządów, takich między innymi jak narząd słuchu, czy wzroku (np. szkła okularowe, aparaty słuchowe, protezy powietrzne, materace przeciwodleżynowe itp.).

Podstawowymi warunkami uzyskania dofinansowania są:

  • posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  • spełnienie kryterium dochodowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy w każdym czasie. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia dokumentów informuje o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoba niepełnosprawna może uzyskać w kwocie nie wyższej niż kwota dofinansowania z NFZ, z wyłączeniem aparatów słuchowych.

wniosek - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze