Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoby posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów mogą składać do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań dla celów korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16. rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

1.      ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania;

2.      orzeczenie wydane przez Komisję do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, komisję lekarską Ministerstwa Obrony Narodowej albo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przed 1 stycznia 1998 roku o:

 • I grupie inwalidzkiej,
 • II grupie inwalidzkiej,
 • III grupie inwalidzkiej,

3.      orzeczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przed 1 stycznia 1998 roku o:

 • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala korzystać z takich form wsparcia jak:

 • zatrudnienie w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej,
 • przywileje pracownicze (np.: prawo do dłuższej przerwy w pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego itp.),
 • dofinansowanie działalności gospodarczej,
 • uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, szkoleniach;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
 • ulgi w komunikacji, podatkach itp.,
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego czy rodzinnego i innych świadczeń instytucji pomocy społecznej.

Podstawą wydania orzeczenia jest:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • posiadana dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, opisy zdjęć RTG, posiadane opinie i konsultacje specjalistyczne – kserokopie i oryginały, oryginały należy przynieść wyłącznie do wglądu;

W postępowaniu o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych ważnych orzeczeń organów rentowych, wskazanych powyżej. Natomiast zawarte w orzeczeniu wskazania lekarz ustala stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Orzeczenie wydaje jednoosobowo lekarz - przewodniczący składu orzekającego. Stopień niepełnosprawności ustala się w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności lub inwalidztwie wydane na podstawie odrębnych przepisów.


Od powyższego orzeczenia odwołanie nie przysługuje.


Wnioski można składać osobiście w siedzibie Zespołu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w pokoju nr 7 lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Miła 26
77 - 100 Bytów 


DRUKI DO POBRANIA: Druk wniosku o wskazaniach do ulg i uprawnień