Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Zadania

Zadania Centrum

 

      1. Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy, w szczególności:

  1. opracowywanie, realizowanie i koordynowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  2. opracowywanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  3. organizowanie i zapewnienia usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym,
  4. udzielenie pomocy osobom znajdującym się w stanie kryzysu w rozumieniu art. 47 ustawy o pomocy społecznej, w tym prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób wymagających wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych,
  5. organizowanie pomocy w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia w środowisku,
  6. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
  7. organizowanie doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu,
  8. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
  9. organizowanie wsparcia i przyznanie pomocy dla uchodźców,
  10. przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej.

2. Centrum realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów   społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

       2) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,

4) dofinansowanie  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

       5) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

6) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

7) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

         3. Centrum zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i realizuje zadania z zakresu pieczy zastępczej w szczególności:

       1) opracowywanie i realizacja trzyletnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,

2) organizowanie i zapewnienie pieczy zastępczej w formie rodzinnej oraz instytucjonalnej, w tym
w postaci świadczeń finansowych,

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze przez wspieranie procesu usamodzielniania,

4) organizowanie szkoleń dla prowadzących rodzinną formę pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie kandydatów do pełnienia tej funkcji,

5) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności przez tworzenie grup wsparcia i specjalistyczne poradnictwo,

6) przyznanie świadczeń na usamodzielnienie, kontynuacje nauki oraz udzielenie informacji o uprawnieniach i obowiązkach osoby usamodzielnianej,

7) finansowanie kosztów świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu innego powiatu umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,

8) sprawowanie kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

9) przygotowanie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

       4. W celu realizacji zadań Centrum współpracuje na zasadzie partnerstwa z:

       1) organami administracji rządowej i samorządowej,

       2) organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi   oraz osobami fizycznymi i prawnymi.