Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)

W orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16-go roku życia) ustala się jeden z trzech stopni niepełnosprawności:

  • znaczny - do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jednie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
  • umiarkowany - do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach chronionych lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
  • lekki - do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub pomoce techniczne.

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia wymagane jest:

  1. Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez osobę zainteresowaną
  2. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza leczącego  (na obowiązującym druku, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia)
  3. Dołączenie innych dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu osoby zainteresowanej, tj. kart informacyjnych z pobytów w szpitalu, badania specjalistyczne, np. wynik badania psychologicznego, konsultacje specjalistyczne, wyniki opisowe badań, tj. RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, wyniki badań laboratoryjnych, kartoteki oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności dziecka (oryginały i kserokopie w celu uwierzytelnienia)

WAŻNE: Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.


Odwołanie

Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie.


Wnioski można składać osobiście w siedzibie Zespołu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 w pokoju nr 7 lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Miła 26
77 - 100 Bytów 
DRUKI DO POBRANIA: 

wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.doc

wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.pdf

Zaświadczenie lekarskie.doc