Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacja dla rodziców biologicznych

Rodzice biologiczni powinni być obciążeni miesięczną opłatą za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Obowiązek ten jest niezależny od przysługującej rodzicowi władzy rodzicielskiej (także rodzice jej pozbawieni są zobowiązani do ponoszenia opłaty).

Opłata ta ustalana jest w wysokości przyznanych rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka świadczeń oraz dodatków do świadczeń. Ustala ją w decyzji administracyjnej starosta.

 

Zgodnie z §2 Uchwały nr XXV/217/2013 rady powiatu bytowskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, istnieje możliwość odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Może to nastąpić w przypadku, gdy został spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  2. osoba zobowiązana nie osiąga dochodu, a pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą osiągającą dochód;
  3. osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej płaci alimenty zasądzone na dziecko przebywające w pieczy zastępczej, w wysokości wynikającej z orzeczenia sądu ustalającego alimenty albo sąd oddalił żądanie zasądzenia alimentów;
  4. osoba zobowiązana utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, ze świadczeń rodzinnych lub renty socjalnej;
  5. osoba zobowiązana przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  6. w przypadku urlopowania dziecka z pieczy zastępczej do osoby zobowiązanej, na czas przekraczający 30 dni kalendarzowych;
  7. dla osoby zobowiązanej, która jest nieznana z miejsca pobytu został ustanowiony kurator.

Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres istnienia warunków odstępowania od ustalenia opłaty, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.