Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, z zakresu podstaw prawnych pieczy zastępczej oraz metod i narzędzi stosowanych w pracy z rodzinami

W ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w grudniu 2021r. zorganizowało 2 warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, z zakresu podstaw prawnych pieczy zastępczej oraz metod i narzędzi stosowanych w pracy z rodzinami zastępczymi. Głównym celem działania było podniesienie kompetencji i umiejętności kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym jakości usług w obszarze wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pracownicy mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę i nabyć nowe umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka.