Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacje ogólne

Istotne zmiany dotyczące ważności orzeczeń !

Zgodnie z nowym przepisem, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ustawy covidowej utraci moc obowiązującą, utrata ważności orzeczeń będzie następowała etapowo.

Punkt I - orzeczenie, którego okres ważności:

 1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna: art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852)

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane powyżej:

 1. karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym, zachowują ważność na okresy wskazane w punkcie I, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia,
 2. karty parkingowe wydane placówkom, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

Podstawa prawna: art. 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852); art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz.988 z późn. zm.)

Podany przepis będzie obowiązywał od 6 sierpnia 2023 roku.


 

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721) Starosta Bytowski, zarządzeniem nr 49/2011 z dnia 27 września 2011 roku, powołał Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie. 


Podstawy prawne działania: 

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia;
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

 • Wojciech Kwaśniewski – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Izabela Krüger - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Aleksandra Kuźmin, Kinga Siwik, Paulina Kopp Ostrowska – pracownicy administracyjni

Członkami powiatowego zespołu są:

 • przewodniczący
 • sekretarz
 • lekarze
 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • doradcy zawodowi
 • pracownicy socjalni. 

Dane teleadresowe: 

ul. Miła 26

77-100 Bytów

tel.: 59 822 80 68 lub 59 822 48 27

e-mail: kontakt@pcprbytow.pl