Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Legitymacje osób niepełnosprawnych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie rozpatruje wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące wydawania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, a od 1 września 2017 r. zmienił się wygląd legitymacji. Zmienił się również organ wydający, którym obecnie jest powiatowy zespół a nie jak dotychczas starosta.

Wnioski o wydanie legitymacji składa się na obowiązującym na terenie całego kraju jednakowym wzorze. Do wniosku dołącza się jedno aktualne, nieopieczętowane, podpisane zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

  • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 r.ż.

Legitymacje wydawane są wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 września 2017 r., zachowują ważność na czas w nich określony. Jeżeli wnioskodawca nie posiada ważnej legitymacji, możliwe jest posługiwanie się posiadanym orzeczeniem.

Wniosek o wydanie legitymacji