Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Karty parkingowe

Uwaga!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1123) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie informuje, że od 01 lipca 2021 r.  do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2,wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320). 

W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

 

Uwaga!

Osoby ubiegające się o wydanie karty parkingowej w związku ze zmianą ustawy - Prawo o ruchu drogowym od dnia 1 lipca 2014 r. prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie (tel.: 59 822 48 29) celem poinformowania Państwa o nowych zasadach wydawania kart parkingowych (w tym o warunkach jakie Państwo będą musieli spełnić).

Opłata za wydanie karty parkingowej od dnia 1 lipca 2014 r. wynosi 21,00 zł

Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z pracownikami tut. Zespołu
 wraz z aktualnym orzeczeniem w celu ustalenia czy spełnione są przesłanki do wydania karty parkingowej
zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2014 r. przepisami.

Nr konta do dokonywania wpłat:

73 1020 4708 0000 7102 0004 4115
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
77 - 100 Bytów, ul. Miła 26

W tytule należy wpisać:
"Opłata za wydanie karty parkingowej"
Imię, nazwisko i adres zameldowania osoby
dla której będzie wydawana karta parkingowa

W przypadku placówki należy wpisać
"Opłata za wydanie karty parkingowej"
nr rejestracyjny, model i marka pojazdu placówki
na który będzie wystawiona karta parkingowa

 KARTA PARKINGOWA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;        
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

KARTA PARKINGOWA DLA PLACÓWEK

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.   


TRYB WYDAWANIA KARTY PARKINGOWEJ

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego lub wyznaczonego pracownika zespołu.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

 

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

 

Do wniosku placówki dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
2) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:
1) posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
2) prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej. 

 

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.
Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.