Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacje dla kandydatów na rodziny zastępcze

Rola rodzica zastępczego wymaga zaangażowania, poświęcenia i cierpliwości, ale też odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Zadaniem rodzica zastępczego jest zaspokajanie potrzeb dziecka oraz wzmocnienie i dbanie o relacje z rodziną naturalną, chyba, że sąd postanowi inaczej.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej mogą uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie,

telefonicznie dzwoniąc na numer: 59 822 80 68 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@pcprbytow.pl.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:  

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Powyższe okoliczności, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.  
 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, które spełniają wyżej opisane wymagania powinni:

1. Dostarczyć w trakcie procedury szkoleniowo-kwalifikacyjnej następujące dokumenty:

 • wniosek o przeszkolenie wraz z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na rodzinę zastępczą;
 • zapoznanie się z procedurą i jej akceptacja (poprzez złożenie podpisu);
 • oświadczenie kandydata/ów, iż nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • formularz zgłoszeniowy;
 • oświadczenie kandydata/ów, iż wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • oświadczenie kandydata/ów, iż nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
 • zaświadczenie lekarskie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do sprawowania opieki zastępczej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • opinię psychologa zatrudnionego przez PCPR w Bytowie o kandydacie/ach;
 • oświadczenie o aktualnym miejscu zamieszkania;
 • oświadczenie kandydata/ów, iż nie był/byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • zaświadczenie o stałym źródle dochodów;
 • kserokopię aktu małżeństwa, w przypadku rozwodu sentencje wyroku sądu (oryginał do wglądu);  
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach pedagogiczno – psychologicznych oraz konsultacji z radcą prawnym;
 • oświadczenie kandydata/ów dotyczące leczenia odwykowego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez PCPR danych osobowych;
 • zgodę na wystąpienie PCPR do Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o niekaralność;
 • zgodę na wystąpienie PCPR w Bytowie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej o wydanie opinii na temat kandydata/ów;
 • zgodę na wizytę pracownika PCPR w Bytowie w miejscu zamieszkania kandydatów;
 • przynajmniej dwie referencje ze środowiska;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie kandydata/ów (oryginał do wglądu);
 • życiorys;

2. Odbyć szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą, prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznym wymiarze 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin stażu w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka według programu "Razem" - program szkolenia kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, autorstwa Marka Hojczyka i Beaty Kowalczyk, zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DSR-I-5121-27-1-TU/12 z dnia 21 czerwca 2012r.

3. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkolenia, o którym mowa w pkt. 2 złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania warunków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej oraz posiadaniu predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Formularz zgłoszeniowy