Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacje ogólne

Zasady funkcjonowania pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej.   

Piecza zastępcza jest tymczasową formą wspierania rozwoju dziecka, w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

W przypadku pilnej konieczności na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie starosta niezwłocznie zawiadamia sąd.

Dziecko zostaje objęte pieczą zastępczą na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Wychowanek, który osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może pozostać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, bądź rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w: szkole,  zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowany stopniu niepełnosprawności i uczy się w: szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.           
 

Rodzinna piecza zastępcza dzieli się na:      
a) rodziny zastępcze spokrewnione, które są najbliższymi krewnymi dziecka, tj. dziadkowie, bądź starsze, pełnoletnie rodzeństwo;        
b) rodziny zastępcze niezawodowe - mogą to być osoby z dalszej rodziny dziecka, bądź osoby obce- niespokrewnione;
c) rodziny zastępcze zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne- tworzą je osoby niespokrewnione z dzieckiem, posiadające odpowiednie kwalifikacje, które z tytułu swojej pracy otrzymują wynagrodzenie;                                            d) rodzinne domy dziecka- tworzą je osoby niespokrewnione z dzieckiem, posiadające odpowiednie kwalifikacje, które z tytułu swojej pracy otrzymują wynagrodzenie.


Rodzina zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,

3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,

4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,

5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,

6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,

7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.