Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Świadczenia przysługujące osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, przysługują na każde umieszczone dziecko następujące świadczenia:

Świadczenia obligatoryjne:

a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –nie niższe niż kwota:

  • 785 zł miesięcznie – w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1 189 zł miesięcznie – w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

b) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie niższy niż kwota 239 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Ponadto rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują:

a) wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka - nie mniej niż 2000zł. miesięcznie, natomiast dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego nie mniej niż 2600 zł. miesięcznie;

b) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka lub funkcjonuje rodzina zastępcza niezawodowa lub zawodowa;

 c) środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu (przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej).

Świadczenia fakultatywne dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka:

a) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;

b) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami    przyjmowanego dziecka - jednorazowo;

c) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki- jednorazowo lub okresowo;

d) środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka (przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).