Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Aktualności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Świadczenia przysługujące osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, przysługują na każde umieszczone dziecko następujące świadczenia:

Świadczenia obligatoryjne:

a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –nie niższe niż kwota:

  • 694 zł. miesięcznie – w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1052 zł. miesięcznie – w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

b) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka;

c) dodatek wychowawczy, przyznany do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia – w  wysokości 500 zł miesięcznie.

Ponadto rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują:

a) wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka - nie mniej niż 2000zł. miesięcznie, natomiast dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego nie mniej niż 2600 zł. miesięcznie;

b) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka lub funkcjonuje rodzina zastępcza niezawodowa lub zawodowa;

 c) środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu (przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej).

Świadczenia fakultatywne dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka:

a) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;

b) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami    przyjmowanego dziecka - jednorazowo;

c) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki- jednorazowo lub okresowo;

d) środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka (przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).