Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Bariery architektoniczne

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają, lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. O dofinansowanie wyżej wymienionego zadania, jeżeli jego realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności, może ubiegać się:

  • Osoba niepełnosprawna, która ma trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem  nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony według miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

  • Maksymalna wysokość dofinansowania barier architektonicznych wynosi do 95% zweryfikowanej wartości kosztorysowej średnich cen katalogowych lecz nie więcej niż 8.000 zł dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

wniosek - likwidacja barier architektonicznych

zaświadczenie lekarza

kosztorys