Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie, pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
 • złoży pisemny wniosek wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu oraz informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach (dotyczy turnusów, których program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne).

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenia równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem że:

 • lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna;
 • opiekun: 
  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawne;

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego składa się osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o ewentualnych uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji na ten temat. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Centrum rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje Centrum o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Dofinansowanie może być przekazane organizatorowi turnusu jeżeli spełnia on następujące warunki:

 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiada odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator jest uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Dokumenty do pobrania:

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: http://empatia.mpips.gov.pl

wniosek na turnus

zaświadczenie lekarskie

klauzula RODO

ankieta na turnus - dzieci

ankieta na turnus - dorośli

informacja o wyborze turnusu

informacja o stanie zdrowia

oświadczenie do wniosku