Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie zapewnia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka specjalistyczne wsparcie tj. poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne oraz prawne.

Dodatkowo w ramach grupy wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą PCPR w Bytowie realizuje bezpłatne zajęcia superwizyjne.

Superwizja to specyficzny program wsparcia oparty na nawiązaniu relacji kształcącej, specjalistycznym doradztwie, konsultacjach oraz wymianie informacji, dyskusji i wspólnej refleksji. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami  oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności.

Spotkania superwizji dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka odbywają się systematycznie, raz w miesiącu - wg ustalonego harmonogramu. Informacje o terminach spotkań można uzyskać telefonicznie lub osobiście u pracowników Działu Pieczy Zastępczej i Realizacji Świadczeń Socjalnych.

Istnieje również możliwość zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci lub rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci.

Rodziny zastępczej lub prowadzący rodzinny dom dziecka mają możliwość skorzystania ze szkoleń organizowanych przez PCPR w Bytowie, które przygotowywane są w oparciu o potrzeby rodzin.