Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 

Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Informacja dotycząca projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie jest realizatorem Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Okres realizacji projektu: 30.07.2020 roku do 30.09. 2020 roku.

Głównym celem projektu  jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

PLANOWANE EFEKTY:

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dla dzieci, rodziców zastępczych  i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  • Zakup wyposażenia (laptopów) na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania
  • Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup: maseczek, rękawiczek, zakup środków  dezynfekcyjnych);

 

Wartość projektu: 146 550,00 zł.
Płatność ze środków europejskich: 123 512,00 zł
Ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 23 038,00 zł.