Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Trwałość projektu

Oświadczenie

Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu realizowanego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
 na lata 2014-2020

 

     W okresie od 1.12.2020 r. do 31.08.2023 r. Powiat Bytowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”, Gminą Miastko (realizator Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku) , Gminą Czarna Dąbrówka (realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce), Gminą Tuchomie (realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu) realizowało projekt pt. „Razem w drodze Q przyszłości II”, który był współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0057/20-01). Partnerem wiodącym projektu był Powiat Bytowski.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych przy Wykorzystaniu nowych instrumentów animacji środowiskowej                       i wolontariatu, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną piecze zastępczą poprzez wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, poprawa funkcjonowania      i jakości życia osób przebywających w pieczy zastępczej, oraz wsparcie rodzin  przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zakres wsparcia w projekcie przyczynił się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020:    

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – przeszkolono 12 kandydatów na rodziny zastępcze dzięki czemu zostało utworzonych 8 miejsc świadczeń usług wspierania rodziny       i pieczy zastępczej, istniejących po zakończeniu realizacji projektu.

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – w ramach projektu wsparto 73 miejsca świadczenia usług społecznych tj. w 3 rodzinach zastępczych zawodowych wsparto 11 miejsc, w 4 rodzinach zastępczych niezawodowych wsparto 4 miejsca, w 2 rodzinach zastępczych zawodowych specjalistycznych wsparto 6 miejsc, w 1 rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego wsparto 9 miejsc, w 5 rodzinnych domach dziecka wsparto 43 miejsca, docelowo zakłada się wsparcie minimum 73 miejsc, w rodzinach zastępczych, istniejących po zakończeniu realizacji projektu.

 

Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do wspierania miejsc świadczeń usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka, w okresie dłuższym niż okres realizacji projektu tj. powyżej 33 miesięcy, w terminie od 1.09.2023 r. do 31.05.2026 r.