Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Projekt Senio-RITA

Gmina Bytów, Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Powiat Bytowski, Fundacja Szpitala Bytowskiego „Zdrowie Nasze” oraz Altra Consulting z Gdańska otrzymali dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego „Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”,
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi:  9 298 821,48 zł.

Dofinansowanie z UE wynosi:           8 833 880,41 zł.

R – Rehabilitacja

I  – Integracja

T – Teleopieka

A – Asystentura

PCPR jako jeden z partnerów odpowiedzialny jest za funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz za mobilne poradnictwo psychologiczne

Cel projektu:

Celem projektu „Senio-RITA” jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną (10 Lokalnych Punktów Usług Społecznych przy Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) oraz nowo powstałe instrumenty animacji środowiskowej i wolontariatu (25 Punktów Świadczenia Usług Społecznych). Zapewnić ma to dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych. Projekt wspierać ma osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, seniorzy, opiekunowie) oraz animować lokalne środowisko na rzecz poprawy wizerunku i postrzegania osób starych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych.

Okres realizacji projektu

od 01.12.2020r. do 30.06.2023r.

Partner wiodący: gmina Bytów

Partnerzy projektu – gmina Borzytuchom, gmina Kołczygłowy, gmina Lipnica, gmina Miastko, gmina Parchowo, gmina Studzienice, gmina Trzebielino, gmina Tuchomie, powiat bytowski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, Fundacja Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o. o. w Bytowie „Zdrowie Nasze” oraz Altra Consulting sp. z o. o.

Działania społeczne realizowane w projekcie to wielobarwny wachlarz usług opiekuńczych (analogia do kolorowego wachlarza hiszpańskiej tancerki), który ma odpowiadać na indywidualne potrzeby osób zależnych i nieść zmianę połączoną
z przyjaźnią i życzliwością. Najważniejszym celem tych działań jest człowiek zagrożony wykluczeniem oraz jego usprawnianie, profilaktyka i animacja
.

Projekt umożliwi 710 osobom – niepełnosprawnym, seniorom i ich opiekunom dostęp
do wysokiej jakości usług społecznych, szkoleń i zajęć praktycznych o charakterze profilaktycznym. W ramach realizacji projektu Senio-RITA realizowane będą zintegrowane usługi społeczne:

 • teleopieka;
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
 • usługi asystenckie;
 • rehabilitacja domowa;
 • grupowe zajęcia ruchowe;
 • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego;
 • pogadanki zdrowotne;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki;
 • cykliczne zajęcia animacyjne;
 • wyjazdy integracyjne;
 • promocja wolontariatu senioralnego;
 • powołanie/wzmocnienie Rad Seniorów (organów doradczo-legislacyjnych).

Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona będzie do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE

MOGĄ SIĘ ZGŁASZAĆ DO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

FUNKCJONUJĄCEGO NA TERENIE DANEJ GMINY