Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

"Senio-RITA"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie rozpoczęło realizację projektu partnerskiego pn. "Senio-RITA" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pt.:

R – Rehabilitacja

I  – Integracja

T – Teleopieka

A – Asystentura

PCPR jako jeden z partnerów odpowiedzialny jest za funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz za mobilne poradnictwo psychologiczne

Grupa docelowa

W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • jest mieszkańcem terenów wiejskich lub miejsko-wiejskich i z terenów objętych Projektem;
 • jest w wieku powyżej 60 lat lub osobą niepełnosprawną;
 • jest osobą, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Cel projektu:

Celem projektu jest dostęp do wysokiej jakości dopasowanych
i zindywidualizowanych usług społecznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych i opiekunów faktycznych.

Okres realizacji projektu

od 01.12.2020r. do 30.06.2023r.

Partner wiodący: gmina Bytów

Partnerzy projektu – gmina Borzytuchom, gmina Kołczygłowy, gmina Lipnica, gmina Miastko, gmina Parchowo, gmina Studzienice, gmina Trzebielino, gmina Tuchomie, powiat bytowski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, Fundacja Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o. o. w Bytowie „Zdrowie Nasze” oraz Altra Consulting sp. z o. o.

W ramach realizacji Projektu utworzony zostanie w 9 gminach powiatu bytowskiego (Bytów, Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie) lokalny, zintegrowany system usług społecznych, w ramach którego realizowane będą następujące działania:

 • teleopieka;
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
 • usługi asystenckie;
 • rehabilitacja domowa;
 • grupowe zajęcia ruchowe;
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;
 • pogadanki zdrowotne;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki;
 • cykliczne zajęcia animacyjne;
 • wyjazdy integracyjne;
 • promocja wolontariatu senioralnego;
 • powołanie/wzmocnienie Rad Seniorów (organów doradczo-legislacyjnych).

 

Dofinansowanie Projektu z UE:

9 298 821,48 zł

 

Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona będzie do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE

MOGĄ SIĘ ZGŁASZAĆ DO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

FUNKCJONUJĄCEGO NA TERENIE DANEJ GMINY