Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

,,Pomorskie dzieciom''

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie realizuje grant w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, służący przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19 lub innych chorób zakaźnych.

Celem projektu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj: dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą) lub objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi oraz kadry realizującej specjalistyczne usługi w hospicjach domowych dla dzieci.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Pozyskane przez PCPR w Bytowie środki będą przeznaczone na następujące działania:

-  terapię rodzinną,

- specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,

- indywidualną terapię długoterminową,

- terapię integracji sensorycznej,

- warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka,

- superwizję dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka,

- korepetycje i wsparcie w nauce dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,

- bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą,

- doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny do wykonywania pracy zdalnej oraz w środki ochrony indywidualnej,

- superwizję dla kadry pracującej bezpośrednio z rodzinami zastępczymi,

- warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W ramach projektu ,,Pomorskie dzieciom” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie otrzymało grant w wysokości 350 570,00 zł, w tym 331 093,89 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 19 476,11 zł ze środków budżetu państwa.