Przejdź do treści
Logo PCPR Bytów
Logo PCPR Bytów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Image Description

Informacje ogólne

USAMODZIELNIENIE

Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej zostaje objęta pomocą mającą na celu podjęcie przez nią samodzielnego, dojrzałego życia w integracji ze środowiskiem- rozpoczyna proces wychowawczy zwany usamodzielnienie.

W procesie usamodzielnienia uczestniczą:

-pełnoletni wychowanek,

- rodzina zastępcza/wychowawca placówki,

- opiekun usamodzielnienia,

- pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- inne osoby, np. asystent rodziny, pracownik socjalny GOPS/OPS, doradca zawodowy.

 

Problematyka usamodzielnienia wychowanków, którzy osiągnęli pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej uregulowana jest w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z w/w ustawą objęcie dziecka jedną z form opieki zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.

W momencie osiągnięcia przez wychowanka pełnoletności, może on pozostać w dotychczasowym systemie pieczy zastępczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

  1. uczy się:         
                - w szkole,      
                - w zakładzie kształcenia nauczycieli,           
                - w uczelni,     
             -u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego;         
  2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:

                     - w szkole,     
                     - w zakładzie kształcenia nauczycieli,          
                     - w uczelni,    
                     - na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z IPU,          
                     - u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.         

Jeżeli wychowanek po osiągnięciu pełnoletności pozostaje w rodzinie zastępczej, rodzinie tej przysługuje świadczenie, które otrzymywała dotychczas. Pobieranie przez rodzinę zastępczą tego świadczenia jednocześnie wyklucza przyznanie mu pomocy na kontynuowanie nauki.       

Osoba usamodzielniana na co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletności zobowiązana jest wskazać opiekuna usamodzielnienia poprzez podanie jego danych osobowych, tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres kontaktowy oraz przedłożenie pisemnej zgody na bycie opiekunem usamodzielnienia.
Opiekunem usamodzielnienia
może być rodzic zastępczy, krewny, starsze rodzeństwo, wychowawca, pracownik socjalny lub inna osoba wskazana przez wychowanka.       
Opiekunem powinna być osoba, którą wychowanek zna, ma do niej zaufanie, dobry kontakt, na którą może liczyć w trudnych momentach, która zna przeszłość wychowanka, zależy jej na jego przyszłości i nie zostawi go bez wsparcia. Powinna to być również osoba odpowiedzialna, dająca rękojmię należytego wykonania powierzonych jej zadań.

 

Obowiązki opiekuna usamodzielnienia:

- zapoznanie się z dokumentacją i drogą życiową usamodzielnianego wychowanka;

- wspólnie z wychowankiem przygotowuje indywidualny program usamodzielnienia;

- opiniuje wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie;

- razem z wychowankiem (jeżeli jest taka potrzeba) modyfikuje program usamodzielnienia;

- wspiera wychowanka w realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia;

- współpracuje z rodziną naturalną podopiecznego, szkołą, gminą, powiatem.

Indywidualny program usamodzielnienia (IPU):

Osoba usamodzielniana przygotowuje we współpracy z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi PCPR w powiecie, w którym wychowanek mieszkał przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

IPU jest rodzajem kontraktu socjalnego z osobą usamodzielnianą, będący podstawą do przyznania świadczeń pieniężnych. Zawiera plany na przyszłość, formy i terminy uzyskania:

- wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami wychowanka (szkoła, studia, kursy, szkolenia),

- uzyskania kwalifikacji zawodowych,

- ustalenia miejsca zamieszkania po opuszczeniu rodziny zastępczej,

- pomocy w uzyskaniu mieszkania z zasobów gminy,

- ustalenia uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego,

- podjęcia zatrudnienia,

- zakres współdziałania i wspierania wychowanka przez opiekuna usamodzielnienia w kontaktach z rodziną naturalną i środowiskiem.

Program usamodzielnienia z zobowiązaniem osoby usamodzielnianej do  jego realizacji, przez nią podpisany, jak również podpisany przez opiekuna usamodzielnienia, należy złożyć do zatwierdzenia przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania wychowanka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, za pośrednictwem centrum w obecnym miejscu zamieszkania.

Program usamodzielnienia jest zapisem elastycznym, który należy modyfikować w przypadku zmiany sytuacji życiowej wychowanka. Zmiany w programie muszą być uzgodnione z opiekunem usamodzielnienia, zawierać jego akceptację oraz zgodę dyrektora PCPR.

Informator dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

.